HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

         นายสามารถ  ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมทำกิจกรรม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ พุทธศักราช 2561

เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์จากโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษสุนัขบ้าการป้องกันโรคระบาดทั้งในสัตว์สู่สัตว์ สัตว์สู่คน และยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวัง กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 สารสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียน โดยนักเรียนร่วมกันตกแต่งกระทงนำไปถวาย ณ วัดบ้านปางสุดโดยมีท่านผู้อำนวยการสามารถ ศรีชมภูพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เขียนโดย ครูวรเทพ

         โรงเรียนบ้านปางสุด นำโดย นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในวันดังกล่าวตอนเช้ามีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุและมีกิจกรรมต่างๆ

เขียนโดย ครูวรเทพ

        เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านปางสุดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับวิถีไทย และวัฒนธรรมแก่นักเรียน โดยมีการให้ความรู้เรื่องภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องราวต่างๆ และการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 

เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชนและโรงเรียน โดยนักเรียนร่วมกันตกแต่งเทียนพรรษาแล้วนำไปถวาย ณ วัดมอสวรรค์และวัดบ้านปางสุด

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ