HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

         นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดเข้าร่วมกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหม่กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ ระหว่างวันที่ 25 - 28  ธันวาคม 2561 ณ แก่งลานนกยูง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ต.แม่เลย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

เขียนโดย ครูวรเทพ

         นายสามารถ  ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด นำคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมทำกิจกรรม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เนื่องในกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ พุทธศักราช 2561

เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์จากโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษสุนัขบ้าการป้องกันโรคระบาดทั้งในสัตว์สู่สัตว์ สัตว์สู่คน และยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวัง กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 สารสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียน โดยนักเรียนร่วมกันตกแต่งกระทงนำไปถวาย ณ วัดบ้านปางสุดโดยมีท่านผู้อำนวยการสามารถ ศรีชมภูพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ