HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

          โรงเรียนบ้านปางสุดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสันติสุข 

เขียนโดย ครูวรเทพ

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านปางสุดได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญคือเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านปางสุดได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดปางสุด 

เขียนโดย ครูวรเทพ

     นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการแข่งขันระบายสี การเขียนบรรยายเรื่องจากภาพ เรียงความ แต่งกาพย์ฉบัง การแข่งขันท่องอาขยาน การประกวดการแต่งตัวล้อเลียนแบบตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณีและขุนช้างขุนแผน เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

        โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม “เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านปางสุดถึงชุมชนบ้านปางสุด 

 

เขียนโดย ครูวรเทพ

    โรงเรียนบ้านปางสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

     30 พฤษภาคม 2562 นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นประธานในงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จากวัดปางสุด ณ บริเวณหน้าเสาธง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด โดยประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ