HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

     นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดเข้าร่วมกิจกรรมพระธรรมฑูตสาย 3 อำเภอแม่วงก์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด โดนมีพระคุณเจ้ามาให้พระธรรม คำสอนในการดำเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรม "โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรม"

เขียนโดย ครูวรเทพ

     เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสุนทรภู่" โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด นายสามารถ ศรีชมภู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของท่านกวีเอกสุนทรภู่ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งคำกลอนที่อนุชนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี

เขียนโดย ครูวรเทพ

   

     โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 

เขียนโดย ครูวรเทพ

    โรงเรียนบ้านปางสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

    วันที่ 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก" นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่และยาเสพติด พร้อมทั้งเดินรณรงค์บริเวณชุมชนบ้านปางสุด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เขียนโดย ครูวรเทพ

     โรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ