จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
(ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)