จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
(ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)