จำนวนบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
(ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)