แผนที่โรงเรียนบ้านปางสุด

ตั้งอยู่ หมู่ 12 ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2