ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปางสุด
สถานที่ตั้ง หมู่ ๑๒ ต.แม่เล่ย์ อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ ๖๐๑๕๐ โทรศัพท์ ๐๕๖๓๙๐๐๔๒ 
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์  เขต  ๒
ข้อมูลพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
เขตพื้นที่บริการ หมู่ ๗ และ ๑๒
พื้นที่บริเวณ จำนวน ๒๓ ไร่ (เป็นที่สร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบจำนวน ๒๓ ไร่)
ความเป็นมา
           โรงเรียนบ้านปางสุด ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดตั้งขึ้นครั้งแรกโดยนายฮู้ ขาวบัว นายจันทร์ จูเมา นายสุวรรณ โอกาสและ นายบุญรอบ กีเคียง เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งและมีนายภู่ ม่วงลายทอง ได้บริจาคที่ดินให้กับโรงเรียนเป็นจำนวน ๕ ไร่ ประชาชนซื้อบริจาคเพิ่มเติมอีก ๑๖ ไร่ และมีผู้มาบริจาคที่ดินเพื่อขุดเป็นสระน้ำอีกจำนวน ๒ ไร่ รวมเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ซึ่งครั้งแรกได้เปิดเป็นโรงเรียนบ้านหินดาด สาขาปางสุด ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เล่ย์ อำเภอลาดยาว เปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ มีนายนพดล วินัยพานิช เป็นครูคนแรก ต่อมาในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ ได้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อโรงเรียนบ้านปางสุด มีนายราเมศร์ หมื่นรอด รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นจึงได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ปีการศึกษา ๒๕๓๔ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่  ๓ ปัจจุบันบริหารงานโดยท่านผู้อำนวยการสามารถ ศรีชมภู