วิสัยทัศน์

         โรงเรียนบ้านปางสุดมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่หลักสูตรกำหนด ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ จัดภูมิทัศน์ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ บริหารแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นยึดแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๔. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๕. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า
๖. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีคุณภาพ  ทันสมัย  โดยให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้
๗. จัดภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้
๘. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๙.  ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
๑๐.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
๑๑.  จัดกิจกรรมที่ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย/จุดประสงค์ 

๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จําเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
๔. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๕.
 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
๖. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 

กลยุทธ์สถานศึกษา

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน
กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น

มาตรฐานการศึกษา

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล