ข้อมมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)