ข้อมมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕
(ณ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕)