ข้อมมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
(ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓)