ข้อมมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔
(ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)