HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

        เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านปางสุดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับวิถีไทย และวัฒนธรรมแก่นักเรียน โดยมีการให้ความรู้เรื่องภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องราวต่างๆ และการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 

เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชนและโรงเรียน โดยนักเรียนร่วมกันตกแต่งเทียนพรรษาแล้วนำไปถวาย ณ วัดมอสวรรค์และวัดบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายสามารถ  ศรีชมภู พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

          เมื่อวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

เขียนโดย ครูวรเทพ

          โรงเรียนบ้านปางสุดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสันติสุข 

เขียนโดย ครูวรเทพ

      นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ นายอาคม แย้มนวลนายอำเภอแม่วงก์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ที่โรงเรียนบ้านปางสุด อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับ นักเรียน และคณะครูผู้บริหาร ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง"

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ