HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านปางสุดได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญคือเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านปางสุดได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดปางสุด 

เขียนโดย ครูวรเทพ

     นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการแข่งขันระบายสี การเขียนบรรยายเรื่องจากภาพ เรียงความ แต่งกาพย์ฉบัง การแข่งขันท่องอาขยาน การประกวดการแต่งตัวล้อเลียนแบบตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณีและขุนช้างขุนแผน เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

        โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม “เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านปางสุดถึงชุมชนบ้านปางสุด 

 

เขียนโดย ครูวรเทพ

    โรงเรียนบ้านปางสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

     30 พฤษภาคม 2562 นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นประธานในงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จากวัดปางสุด ณ บริเวณหน้าเสาธง และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด โดยประธานในพิธีได้ลงนามถวายพระพร ถวายพานพุ่มราชสักการะ และเปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์

เขียนโดย ครูวรเทพ

    วันที่ 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก" นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่และยาเสพติด พร้อมทั้งเดินรณรงค์บริเวณชุมชนบ้านปางสุด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ