HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูชณิตา

 

 

         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย"

เขียนโดย ครูชณิตา

 

      

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายพินิจ เชื้อแพ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ