HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

    วันที่ 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก" นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่และยาเสพติด พร้อมทั้งเดินรณรงค์บริเวณชุมชนบ้านปางสุด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เขียนโดย ครูวรเทพ

     โรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ