HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

    วันที่ 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก" นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่และยาเสพติด พร้อมทั้งเดินรณรงค์บริเวณชุมชนบ้านปางสุด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

เขียนโดย ครูวรเทพ

     โรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

เขียนโดย ครูวรเทพ

      เมื่อวันที่ 1 - 6 เมษายนที่ผ่านมา ได้มีนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันการเขียนแอพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ OBEC Hackathon 2019 ณ โรงแรมเอวาน่า บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งมีนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน

เขียนโดย ครูวรเทพ

        เมื่อวันที่ 15 - 17 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปางสุด กลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์ทำการฝึกอบรมและบรรยายพิเศษ “โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ด้วยกระบวนการลูกเสือต้านยาเสพติด” ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งดำเนินการโดย สพป.นครสวรรค์เขต 2 วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อลดผู้ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่และเพื่อให้ผู้รับการอบรมนำความรู้ไปขยายผลในโรงเรียนตนเองต่อไป  ผู้เข้าร่วมอบรมตามโครงการ มาจากโรงเรียนกลุ่มแม่เล่ย์ จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาลูกและเสือลูกเสือ – เนตรนารี

เขียนโดย ครูวรเทพ

        วันที่ 8 มีนาคม 2562 ในช่วงหลังกิจกรรมหน้าเสาธงเรียบร้อยแล้ว ได้มีการกล่าวอำลาของ คุณครูกิตติวรคุณ ชาวลุ่มบัว เนื่องในโอกาสที่ท่านได้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเนินมะขามงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 และได้กล่าวให้โอวาทข้อคิด มากมายแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนกลุ่มแม่เล่ย์ จำนวน 10 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ได้จัดงาน "เปิดโลกวิชาการ ปีการศึกษา 2561 Open House" ณ โรงเรียนบ้านปางสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน เผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนสู่สาธารณชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน รวมทั้งมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลย์

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ