HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

      นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายมานิต อนรรฆมาศ ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ นายอาคม แย้มนวลนายอำเภอแม่วงก์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนครสวรรค์ พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ที่โรงเรียนบ้านปางสุด อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยร่วมเคารพธงชาติ และกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมกับ นักเรียน และคณะครูผู้บริหาร ตามโครงการ "พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง"

เขียนโดย ครูวรเทพ

     นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดเข้าร่วมกิจกรรมพระธรรมฑูตสาย 3 อำเภอแม่วงก์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด โดนมีพระคุณเจ้ามาให้พระธรรม คำสอนในการดำเนินกิจกรรมค่ายคุณธรรม "โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยคุณธรรม"

เขียนโดย ครูวรเทพ

     เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็น "วันสุนทรภู่" โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด นายสามารถ ศรีชมภู ได้ตระหนักถึงความสำคัญของท่านกวีเอกสุนทรภู่ ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งคำกลอนที่อนุชนสามารถนำมาเป็นแบบอย่างได้เป็นอย่างดี

เขียนโดย ครูวรเทพ

   

     โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 

เขียนโดย ครูวรเทพ

    โรงเรียนบ้านปางสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

    วันที่ 31 พฤษภาคม "วันงดสูบบุหรี่โลก" นักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุดร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องใน "วันงดสูบบุหรี่โลก" ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของบุหรี่และยาเสพติด พร้อมทั้งเดินรณรงค์บริเวณชุมชนบ้านปางสุด ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ