HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมสืบสารประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 สารสัมพันธ์ระหว่างวัดกับโรงเรียน โดยนักเรียนร่วมกันตกแต่งกระทงนำไปถวาย ณ วัดบ้านปางสุดโดยมีท่านผู้อำนวยการสามารถ ศรีชมภูพร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

เขียนโดย ครูวรเทพ

         โรงเรียนบ้านปางสุด นำโดย นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและผู้ปกครองนักเรียน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในวันดังกล่าวตอนเช้ามีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุและมีกิจกรรมต่างๆ

เขียนโดย ครูวรเทพ

        เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านปางสุดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับวิถีไทย และวัฒนธรรมแก่นักเรียน โดยมีการให้ความรู้เรื่องภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องราวต่างๆ และการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 

เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชนและโรงเรียน โดยนักเรียนร่วมกันตกแต่งเทียนพรรษาแล้วนำไปถวาย ณ วัดมอสวรรค์และวัดบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

          วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 นายสามารถ  ศรีชมภู พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด

เขียนโดย ครูวรเทพ

          เมื่อวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ