HACKATHON 2019

HACKATHON 2019

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คำที่ฆ่าคน

วิชาสร้างสื่อมัลติมีเดีย

คนมีเสน่ห์

เขียนโดย ครูวรเทพ

     นายสามารถ  ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุดเป็นประธาน จัดพิธีถวายราชสดุดี การลงนามถวายพระพรของคณะครู-นักเรียนและผู้ปกครอง เทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ตอนเช้ามีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุและมีกิจกรรมต่างๆ

เขียนโดย ครูวรเทพ

          เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

เขียนโดย ครูวรเทพ

     ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมอันเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิ พิธีตักบาตร วางพานพุ่ม ถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด 

เขียนโดย ครูวรเทพ

          โรงเรียนบ้านปางสุดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสันติสุข 

เขียนโดย ครูวรเทพ

     วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านปางสุดได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีจิตสำนึกในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่สำคัญคือเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสทำบุญเข้าวัดฟังธรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านปางสุดได้นำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดปางสุด 

เขียนโดย ครูวรเทพ

     นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการแข่งขันระบายสี การเขียนบรรยายเรื่องจากภาพ เรียงความ แต่งกาพย์ฉบัง การแข่งขันท่องอาขยาน การประกวดการแต่งตัวล้อเลียนแบบตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณีและขุนช้างขุนแผน เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด

ITA Banpangsud School

โครงการความประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปางสุด

อ่านต่อ

ระบบรายงานผลการเรียน

ผลการเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

อ่านต่อ

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ตารางเรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าปางสุด

ระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านปางสุดมีไว้เพื่อรวบรวมข้อมูล ศิษย์เก่าและสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนปัจจุบันกับศิษย์เก่า

อ่านต่อ