เขียนโดย ครูชณิตา

 

      

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายพินิจ เชื้อแพ่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้มานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562