เขียนโดย ครูวรเทพ

    ชุมนุมเข้าค่ายพักแรมสร้างเครือข่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ประสานใจ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จัดโดย กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนโดย จังหวัดนครสวรรค์

      คลิกชมภาพกิจกรรม