เขียนโดย ครูวรเทพ

          โรงเรียนบ้านปางสุดจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และจะช่วยพัฒนาคนในชาติให้เป็นคนที่มีคุณภาพ ดำรงอยู่ได้ในสังคมอย่างสันติสุข 

          สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ โรงเรียนได้แบ่งนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาและคณะครู ออกเป็น 4 สี คือ สีแดง สีชมพู สีเหลือง และสีเขียว แข่งขันระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562

คลิกชมภาพกิจกรรม