เขียนโดย ครูวรเทพ

   

     โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 

     เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ภายใต้คำขวัญวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2561 "ไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" โดยทำบันทึกข้อตกลงโรงเรียนบ้านปางสุดได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทำบันทึกความร่วมมือ (Memorand um of Understanding : MOU) การดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข การป้องกันปัญหาทะเลาะวิวาทของนักเรียน การพนัน โดยมี นายอาคม แย้มนวล นายอำเภอแม่วงก์ เป็นประธาน และร่วมกิจกรรม “เดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด”

คลิกชมภาพกิจกรรม