ผลงานของคณะครูที่เข้ารับการอบรม

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีทางการศึกษายุค 4.0

นางดารา  เฉลิมผจง

นางสาวพัชรินทร์  ขันทะยศ

พัฒนาระบบโดย ครูวรเทพ วันกาล