เขียนโดย ครูชณิตา

 

 

         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัล ในการแข่งขัน "งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย"

         เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคมที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

โรงเรียนบ้านปางสุดได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติ จำนวน 13 รายการ

เหรียญทอง จำนวน 12 เหรียญ
เหรียญทองแดง จำนวน 1 เหรียญ

 

 

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

    - การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. เด็กชายธนวินท์    บัวทอง

  2. เด็กหญิงรุ่งรวี  ดีเอี่ยม

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายวรเทพ  วันกาล

  2. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม

 

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. เด็กชายยศกร    คำภิลานนท์

  2. เด็กชายวีรภัทร    อินทร์มณี

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นางสาวสุวิมล   พันธ์เครือ

  2. นางสกุลรัตน์  วงษ์สว่าง

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  เด็กหญิงปาณิสรา  กันตุ่น

ครูผู้ฝึกสอน

  นายสัญติ   ทองคงเหย้า

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  เด็กหญิงไพลิน   รัตนสมุทร

ครูผู้ฝึกสอน

  นายสัญติ   ทองคงเหย้า

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. เด็กชายณัฐดนัย   บุญมูล

  2. เด็กชายณัฐภูมิ   รางนาค

  3. เด็กชายธนวัฒน์  พรมพิทักษ์

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายสัญติ  ทองคงเหย้า

  2. นายยศวริศ   ครุธจันทร์

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

   1. เด็กชายจิราณุวัฒน์   เอี่ยมผ่อง

  2. เด็กชายจีรพัฒน์    ศาลา

  3. เด็กชายธนภัทร   อยู่สุภาพ

  4. เด็กหญิงนภัสนันท์    ว่องสาริการ

  5. เด็กหญิงปฐมพร   ปานหว่าง

  6. เด็กหญิงผกามาศ   สีพูวัง

  7. เด็กหญิงพรชนก  เอี่ยมสอาด

  8. เด็กชายรัฐภูมิ    คุ้มทอง

  9. เด็กหญิงรุ่งรวี   ดีเอี่ยม

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ขาวเอี่ยม

  2. นางสาวณัฐพรรณ  แสงน้ำผึ้ง

  3. นางสาวฉวีวรรณ์   สงวนถิ่น  

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. เด็กชายณัฐพล  สมภารวงค์

  2. เด็กชายวชิรวิชญ์   เสมอดี

  3. เด็กชายวีรภัทร  อินนวล

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายวรเทพ  วันกาล

  2. นางสาวยุพาวรรณ  ทองดาดาษ

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

   1. เด็กชายพงศพัฒน์   พึ่งแก้ว

  2. เด็กชายศิวกร   จุนมุสิก

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายวรเทพ  วันกาล

  2. นางสาวอัญชนา  ถวายนิล

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เรืองวงค์งาม

  2. เด็กชายวีรภัทร  อินนวล

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายวรเทพ  วันกาล

  2. นางพัณณ์ชิตา  เชเดช

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทวีวรรณ

  2. เด็กหญิงจินต์จุฑา   เถื่อนมา

  3. เด็กหญิงชนิกา   นาทอง

  4. เด็กหญิงณัชณิชา  ผู้กำจัด

  5. เด็กหญิงณัฐณิชา   ม่วงเก่า

  6. เด็กหญิงวรรณภา   จูพุก

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายสามาตร   นามปาน

  2. นางสาวลักขณา  กอบสาริกรณ์

  3.  นายสมยศ  ศิริมาด

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. เด็กหญิงวริศรา   โสมี

  2. เด็กหญิงสุภาพร    เลี่ยมมาตร

  3. เด็กหญิงอรัญญา   วัชราทิตย์ชลกุล

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายยศวริศ  ครุธจันทร์

  2. นางศิริลักษณ์  พรหมมาเย็น

 

รางวัลเหรียญทอง

    - การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

  1. เด็กชายจักรกฤษณ์   ดิษบรรจง

  2. เด็กชายณัฎฐกร   เพชรสังฆาต

  3. เด็กชายทรรศนะ   วันอินทร์

ครูผู้ฝึกสอน

  1. นายสามาตร   นามปาน

  2. นางบุญจิรา   จันทร์อุปลี

 

รางวัลเหรียญทองแดง

    - การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

   เด็กหญิงศศิวิมล   เชื้อรอด

ครูผู้ฝึกสอน

  นางสาวอัจฉริยาภรณ์   รณภพรัตนกุล