เขียนโดย ครูขณิตา

     โรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

     เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต

คลิกชมภาพกิจกรรม