เขียนโดย ครูวรเทพ

          เมื่อวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านกลุ่มโรงเรียนแม่เล่ย์จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน เป็นกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยแก่นักเรียน ได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นว่า กีฬาเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาคนได้ทุกๆ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

      คลิกชมภาพกิจกรรม