เขียนโดย ครูวรเทพ

        โรงเรียนบ้านปางสุด ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมโลกได้ตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด พร้อมใจรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ม.3 เข้าร่วมกิจกรรม “เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด” เริ่มต้นจากโรงเรียนบ้านปางสุดถึงชุมชนบ้านปางสุด 

 

    คลิกชมภาพกิจกรรม