เขียนโดย ครูวรเทพ

     โรงเรียนบ้านปางสุด จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษา ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

     เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิต

คลิกชมภาพกิจกรรม