เขียนโดย ครูวรเทพ

         เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์จากโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษสุนัขบ้าการป้องกันโรคระบาดทั้งในสัตว์สู่สัตว์ สัตว์สู่คน และยาเสพติด ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด เป็นโครงการที่บูรณาการความร่วมมือระหว่างสำนักพระราชวัง กรมปศุสัตว์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน