เขียนโดย ครูวรเทพ

        เนื่องในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ ทางโรงเรียนบ้านปางสุดได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับวิถีไทย และวัฒนธรรมแก่นักเรียน โดยมีการให้ความรู้เรื่องภาษาไทย ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปางสุด จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องราวต่างๆ และการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ 

      คลิกชมภาพกิจกรรม