เขียนโดย ครูวรเทพ

    โรงเรียนบ้านปางสุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เพื่อน้อมวันทาบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ แสดงถึงความเป็นกตัญญูกตเวที ของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางสุด

คลิกชมภาพกิจกรรม