โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนบ้านปางสุด - โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานโรงเรียนบ้านปางสุด

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปางสุด
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปางสุด
Integrity and Transparency Assessment of Banpangsud School
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านปางสุด
Go to content
ITA Banpangsud School


ที่มาของโครงการ
คณะกรรมการดำเนินงาน
แบบประเมินความพึงพอใจ
คู่มือการประเมิน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
Back to content